Mieszkanie chronione treningowe i mieszkania przejściowe

Instytut Psychiatrii i Neurologii jest liderem projektu
“Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”,
który jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne w Ministerstwie Rozwoju (nr projektu WND-POWR.04.01.00-00-D216/17)

Uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci: mieszkania chronionego treningowego i/lub mieszkań przejściowych.

Mieszkania chronione treningowe mają na celu zdobycie różnych umiejętności niezbędnych do codziennego funkcjonowania, uzyskania większej samodzielności, niezależności i autonomii. Mieszkańcy uczestniczą w realizowanym na terenie mieszkania programie wsparcia (zajęcia: zebrania społeczności, treningi – kulinarny, zdrowienia, profilaktyki prozdrowotnej, aktywizacji ruchowej, umiejętności życiowo praktycznych).

W mieszkaniach przejściowych realizowany program wsparcia jest mniej rozbudowany w porównaniu z programem realizowanym na terenie mieszkania chronionego treningowego. Pobyt w mieszkaniach przeznaczony jest dla osób, które mają mniej trudności z samodzielnością i nie wymagają intensywnego wsparcia w postaci udziału w zajęciach treningowych.

Pobyty w mieszkaniach poprzedzone są kwalifikacją, w trakcie której ważne jest poznanie m. in. celów i motywacji uczestnika projektu. Zarówno w mieszkaniu chronionym treningowym, jak i w mieszkaniach przejściowych kluczowe jest stworzenie bezpiecznych warunków, które będą sprzyjały realizacji indywidualnych planów pobytu mieszkańców dotyczących np. zdrowienia, wypracowania konkretnych umiejętności i sposobów radzenia sobie z trudnościami, kryzysami, podjęcia pracy, podnoszenia kwalifikacji czy też podejmowania innych konstruktywnych zadań.

Mieszkania są zatem szansą na zdrowienie czy też możliwością zdrowienia w warunkach sprzyjających budowaniu samodzielności, samoskuteczności i odpowiedzialności.

Mieszkania są dostępne bezpłatnie dla dorosłych mieszkańców Mokotowa, którzy są uczestnikami projektu.

Szczegółowych informacji nt. rekrutacji do mieszkań udziela Centrum Koordynacji MCZP, tel. 22 299 04 31, pn.-pt. 8-18.

Mieszkanie chronione treningowe i mieszkania przejściowe realizowane są przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi “Integracja” – Partnera w projekcie „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.