Instytut Psychiatrii i Neurologii jest liderem projektu
“Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”,
który jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne
w Ministerstwie Rozwoju (nr projektu WND-POWR.04.01.00-00-D216/17)

 

KOMU POMAGAMY?

– osobom, u których wystąpiło wyraźne pogorszenie samopoczucia i/lub problemy w radzeniu sobie z codziennymi obowiązkami
– doświadczającym trudnych sytuacji min.: żałoba, utrata pracy, problemy w relacjach
– mającym doświadczenie choroby psychicznej oraz ich rodzinom, opiekunom
– opuszczającym oddział szpitalny i potrzebującym wzmocnienia w ponownej adaptacji

 

JAK POMAGAMY?

– oferujemy cykl spotkań z zespołem psychologów trwający do ok. 3 tygodni. Liczbę spotkań w tygodniu dostosowujemy do potrzeb
– na spotkaniach koncentrujemy się na wewnętrznych jak i zewnętrznych zasobach uczestnika, aby pomóc w przezwyciężeniu kryzysu
– pomagamy przez dialog i wspólne szukanie rozwiązań
– oferujemy możliwość włączenia rodziny i bliskich do procesu wsparcia
– spotykamy się w miejscu zamieszkania uczestnika lub na terenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii
– pracujemy w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku
– po zakończeniu pracy z nami, uczestnicy mogą skorzystać z innych form pomocy (grupy wsparcia, trener pracy, mieszkania chronione)

 

Oferta kierowana jest do mieszkańców Mokotowa wyrażających zgodę na spotkania z członkami zespołu.

Nasze wsparcie nie obejmuje osób czynnie uzależnionych od alkoholu lub substancji psychoaktywnych albo przejawiających zachowania zagrażające zdrowiu lub życiu – dla tych osób zalecana jest specjalistyczna forma pomocy w placówce medycznej.

 

JEŚLI CHCESZ SIĘ ZGŁOSIĆ LUB MASZ JESZCZE JAKIEŚ PYTANIA SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Mobilny Zespół Wsparcia Społecznego

8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku

570 971 290

Nasz Zespół:

Jan Zasztowt, psycholog, psychoterapeuta
Ludwik Zagórski, psycholog,
Wiktoria Kozłowska, psycholog
Zuzanna Najder, psycholog


Mobilny Zespół Wsparcia Społecznego (MZWS) to forma wsparcia psychospołecznego ukierunkowana na krótkoterminową opiekę nad pacjentami w różnych rodzajach kryzysu zdrowia psychicznego. Osobą objętą wsparciem może być również osoba bliska osoby w kryzysie zdrowia psychicznego – jeśli osoba w kryzysie nie wyraża zgody na wsparcie.

Celem jest:

  • zapobieganie dalszemu pogłębianiu się kryzysu i ewentualnym hospitalizacjom,
  • wzmacnianie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z kryzysem, poszukiwanie zasobów,
  • w określonych sytuacjach budowanie motywacji do zmiany i przekierowanie do właściwej opieki specjalistycznej.

MZWS jest jednostką Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego (MCZP) finansowaną ze środków Funduszu Europejskiego Wiedza Edukacja Rozwój. Wsparcie jest kierowane do osób, które z powodu narastającego pogorszenia (kryzysu) w sferze zdrowia psychicznego wymagają intensywniejszej pomocy, ale ich stan psychiczny nie uzasadnia skierowania do szpitala psychiatrycznego. Daje to szansę, że w wyniku doraźnych (krótkotrwałych, krótkoterminowych) oddziaływań terapeutycznych i socjalnych w środowisku będzie można zapobiec narastaniu kryzysu, który naraziłby pacjenta i otoczenia na związany z chorobą stres, stygmatyzację oraz inne następstwa. Alternatywnie prowadzi wsparcie dla osób, które po pobycie w szpitalu psychiatrycznym wymagają wsparcia w powrocie do funkcjonowania na poziomie sprzed kryzysu (tzw. readaptacja).

Zespół łączy elementy leczenia środowiskowego i interwencji kryzysowej zapełniając lukę w obecnym systemie opieki zdrowotnej. Poprawia dostęp do wsparcia psychologicznego w aktualnym kryzysie. Pozwala w założeniu na lepsze wykorzystanie środków finansowych ograniczając ilość sytuacji, w których brak szybkiego wsparcia będzie skutkował pobytem w szpitalu, ponieważ pobyt w szpitalu wiąże się z największym obciążeniem dla pacjenta i najwyższymi kosztami dla systemu opieki zdrowotnej. Dodatkowo MZWS w większym stopniu integruje i ubogaca system opieki psychiatrycznej będąc nową pośrednią formą wsparcia – między poradnią i oddziałem szpitalnym.

Ze względu na specyfikę pracy terapeutycznej i bezpieczeństwo przeprowadzanych interwencji nie podejmujemy się wsparcia u osób aktualnie nadużywających substancji psychoaktywnych, osób przejawiających zachowania bezpośrednio zagrażające zdrowiu i życiu (lub w dużym ryzyku takich zachowań). Nasza aktywność wymaga pisemnej zgody uczestnika.