Instytut Psychiatrii i Neurologii jest liderem projektu
„Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”, który jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
(nr projektu POWR.04.01.00-00-D216/17)
Informacje o projekcie

Okres realizacji: 01.10.2019 – 31.11.2023 r.

Wartość projektu: 10 486 717,54  zł
Dofinansowanie ze środków europejskich 9 887 925,97  zł
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej 672,81  zł
Wkład własny w projekcie 598 118,76  zł

Obszar działania: Dzielnica Mokotów m.st. Warszawa,

Cel projektu: poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi wypracowanego w konkursie I etapu w okresie 01.10.2019 do 30.09.2022 na obszarze Dzielnicy Mokotów. Wskazany cel wpisuje się w cel szczegółowy PO WER dla tego konkursu – ma za zadanie przetestować innowacyjny model wsparcia dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego wypracowany na I etapie konkursu. Efektem projektu będzie odzyskanie samosterowności w różnych obszarach życia oraz odbudowa sieci satysfakcjonujących relacji interpersonalnych przez uczestników projektu z Dzielnicy Mokotów, ale także zwiększenie świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych w społeczności lokalnej. Powyższym efektom podporządkowane są działania merytoryczne i organizacyjne MCZP, które pełni funkcje profilaktyczne, lecznicze, pomocowe i koordynuje działania na rzecz uczestników projektu oraz ich bliskich.

Partner projektu: „INTEGRACJA” Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Z Zaburzeniami Psychicznymi- koordynuje działanie mieszkań chronionych/treningowych i przejściowych

Pomocy mieszkańcom z obszarów działania centrum udziela:

Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego

  1. Grottgera 25A, 02-785 Warszawa,
  2. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa,
  3. Chełmska 13/17, 00-724 Warszawa

Telefon: 22 299 04 31, 22 840 66 44
https://mczp.edu.pl/

Informacji o projekcie udziela:
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

telefon: (22) 218 22 26

kierownik projektu: Bartłomiej Molenda

e-mail: bmolenda@ipin.edu.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://mczp.edu.pl w zakładce Wsparcie Społeczne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zał. 1a Kwestionariusza uczestnika projektu

Zał. 1b Oświadczenie uczestnika projektu

Zał. 1c Formularz zgody Uczestnika

Zał. 1d Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

 

Czym jest DIMO?

DIMO jest akronimem projektu deinstytucjonalizacji opieki psychiatrycznej na Mokotowie o nazwie „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w Warszawie”. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Europejskiego Wiedza Edukacja Rozwój i w jego ramach działa Centrum Koordynacji, w którego skład wchodzą:

W ramach projektu realizowane są działania profilaktyczno-edukacyjne na terenie dzielnicy Mokotów dla grup zawodowych mogących brać czynny udział w reagowaniu i kierowaniu osób mających problemy dotyczące zdrowia psychicznego do odpowiednich form pomocy.

Celem DIMO jest zapewnienie pomocy społeczności jak najbliżej miejsca zamieszkania, dlatego jest on ograniczony terytorialnie do dzielnicy Mokotów. W Centrum Koordynacji są udzielane dostosowane do potrzeb formy oparcia społecznego oraz aktywizacji społecznej i zawodowej.

DIMO jest również częścią Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ i na zasadach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.