Aktualizacja w związku z stanem epidemii

Ze względu na zalecenia związane z pandemią COVID-19 będziemy kontaktować się z naszymi pacjentami telefonicznie udzielając porad psychologicznych i lekarskich. W ramach telefonicznej porady lekarskiej (teleporady) można uzyskać e-receptę i e-zwolnienie, jeśli jest to wskazane.

Osoby wymagające wizyty ze względu na konieczność wykonania iniekcji lub ze względu na pogorszenie stanu psychicznego mogą zgłaszać się na wizytę na wcześniej omówioną godzinę, bez osób towarzyszących (a jeśli stan pacjenta tego wymaga – z 1 osobą towarzyszącą). Prosimy o uzgodnienie wizyty telefonicznie z terapeutą (koordynatorem opieki).

Ze względu na ograniczone zasoby kadrowe nasza pielęgniarka może wykonać wizytę domową jedynie u osób, które były dotychczas pod opieką (nie wychodzą z domu lub mają trudności z poruszaniem się ze względu na swoją chorobę).

Godziny pracy i telefon kontaktowy pozostają bez zmian.


al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
kierownik: Adam Zabrzygraj
azabrzygraj@ipin.edu.pl
tel. (22) 45482 751
Zespół:
lekarze: Pamela Kubaszewska
psycholodzy: Monika Czerwińska, Beata Grudowska, Beata Junak, Jolanta Skiba, Joanna Dąbrowska-Mazur
terapeuta środowiskowy: Bogdan Krzysztoszek
pielęgniarki: Ewa Falkiewicz, Jarosława Nowakowska
sekretariat: Agata Skubisz tel. 22 4582717, 22 4582855

Zespół sprawuje opiekę środowiskową nad mieszkańcami Mokotowa wymagającymi ciągłej, czynnej pomocy z powodu długotrwałych lub nawracających zaburzeń psychotycznych. Szczególnie w przypadku wyraźnego pogorszenia funkcjonowania społecznego oraz u osób, w przypadku których opieka ambulatoryjna okazała się niewystarczająca (częste pobyty w szpitalu, brak odpowiedniej współpracy w przyjmowaniu leków).

Opieka oferowana jest w formach porad ambulatoryjnych (w siedzibie zespołu – ul. Sobieskiego 9 budynek „Z” 2 klatka 2 piętro), wizyt domowych, sesji wsparcia psychospołecznego z rodziną lub innymi bliskimi osobami pozostającymi w otoczeniu domowym pacjenta. Zespół współpracuje z innymi zespołami wchodzącymi w skład Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego (MCZP) oraz z placówkami pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej.
Zespół podtrzymuje regularny kontakt z pacjentem, wspomaga proces leczenia i zdrowienia, przeciwdziała narastaniu kryzysów, stara się zapobiegać zbędnej hospitalizacji. Po odzyskaniu zdrowia w stopniu pozwalającym na rezygnację ze wsparcia zespołu, pacjent kontynuuje leczenie w trybie ambulatoryjnym, w poradni.

Przyjęcie do Zespołu wymaga zgody pacjenta wyrażonej na piśmie (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych również opiekuna ustawowego lub kuratora).
Pacjent wyrażając zgodę na leczenie w zespole jednocześnie wyraża zgodę na wizyty domowe lekarskie i psychologiczne/ terapeuty środowiskowego/ pielęgniarki środowiskowej.
Wizyty psychologa/terapeuty środowiskowego odbywają się zwykle co 2 tygodnie, wizyty lekarskie co 1-2 miesiące. W sytuacjach istotnego nasilenia objawów realizowana jest wizyta w najbliższym możliwym terminie.

Zajmujemy się głównie leczenie pacjentów z rozpoznaniem:
– schizofrenii,
– zaburzeń schizoafektywnych,
– choroby afektywnej dwubiegunowej (maniakalno-depresyjnej) i choroby afektywnej jednobiegunowej (depresja nawracająca),
– innych psychoz urojeniowych i afektywnych.

Nie podejmujemy się opieki nad pacjentami:
– z niepełnosprawnością spowodowaną otępieniem (min. w chorobie Alzheimera);
– w aktywnej fazie uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze) – od osób uzależnionych wymagana jest abstynencja i jednoczesne leczenie w poradni uzależnień;
– z wysuwającym się na pierwszy plan problemem wynikającym z zaburzeń osobowości (impulsywność, zachowania agresywne, konflikty interpersonalne);
– w ostrej fazie kryzysu psychicznego, gdy nasilenie objawów wymaga pobytu w szpitalu;
– nie wyrażających zgody na leczenie farmakologiczne.

Objęcie opieką zespołu wymaga wstępnej konsultacji przez lekarza psychiatrę i terapeutę środowiskowego, podczas której określa się wzajemne zobowiązania („umowa”) opisujące warunki współpracy między pacjentem a zespołem. „Umowa” nie określa z góry czasu pozostawania pod opieką zespołu, jest on w zasadzie bezterminowy, lecz może być zmieniony za obopólną zgodą lub na życzenie pacjenta. W niektórych sytuacjach opisanych w regulaminie pacjent może być wypisany spod opieki MZLŚ.

Nie mamy możliwości aby zapewniać naszym pacjentom usług opieki społecznej – usług opiekuńczych, usług specjalistycznych. Pomagamy natomiast w uzyskaniu potrzebnego wsparcia poprzez współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej na Mokotowie.

Objęcie opieką zespołu wymaga wstępnej konsultacji i kwalifikacji, podczas której określa się warunki współpracy. Kontakt telefoniczny z zespołem dostępny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.
Pacjenci mogą być proszeni o zgodę na udział w badaniach naukowych.