Informujemy, że w jednostkach ochrony zdrowia nadal obowiązuje nakaz korzystania z maseczek zasłaniających usta i nos.

Utrzymujemy możliwość kontaktu z naszymi pacjentami telefonicznie udzielając porad psychologicznych i lekarskich. W ramach telefonicznej porady lekarskiej (teleporady) można uzyskać e-receptę i e-zwolnienie, jeśli jest to wskazane. Zarówno lekarz jak i pacjent mogą wymagać realizacji wizyty w formie stacjonarnej.


al. Sobieskiego 9, budynek ” Z ” 2 klatka, 2 piętro, 02-957 Warszawa
kierownik: lek. Pamela Kubaszewska
pkubaszewska@ipin.edu.pl
tel. (22) 45482 751
Zespół:
lekarz psychiatra: Pamela Kubaszewska
psycholodzy: Monika Czerwińska, Beata Grudowska, Beata Junak, Jolanta Skiba, Joanna Dąbrowska-Mazur
terapeuta środowiskowy: Bogdan Krzysztoszek
pielęgniarki: Ewa Falkiewicz, Jarosława Nowakowska
sekretariat: Agata Skubisz tel. 22 4582717, 22 4582855

Zespół sprawuje opiekę środowiskową nad mieszkańcami Mokotowa wymagającymi ciągłej, czynnej pomocy z powodu długotrwałych lub nawracających zaburzeń psychotycznych. Szczególnie w przypadku wyraźnego pogorszenia funkcjonowania społecznego oraz u osób, w przypadku których opieka ambulatoryjna okazała się niewystarczająca (częste pobyty w szpitalu, brak odpowiedniej współpracy w przyjmowaniu leków).

Opieka oferowana jest w formach porad ambulatoryjnych (w siedzibie zespołu – ul. Sobieskiego 9 budynek „Z” 2 klatka 2 piętro), wizyt domowych, sesji wsparcia psychospołecznego z rodziną lub innymi bliskimi osobami pozostającymi w otoczeniu domowym pacjenta. Zespół współpracuje z innymi zespołami wchodzącymi w skład Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego (MCZP) oraz z placówkami pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej.
Zespół podtrzymuje regularny kontakt z pacjentem, wspomaga proces leczenia i zdrowienia, przeciwdziała narastaniu kryzysów, stara się zapobiegać zbędnej hospitalizacji. Po odzyskaniu zdrowia w stopniu pozwalającym na rezygnację ze wsparcia zespołu, pacjent kontynuuje leczenie w trybie ambulatoryjnym, w poradni.

Przyjęcie do Zespołu wymaga zgody pacjenta wyrażonej na piśmie (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych również opiekuna ustawowego lub kuratora).
Pacjent wyrażając zgodę na leczenie w zespole jednocześnie wyraża zgodę na wizyty domowe lekarskie i psychologiczne/ terapeuty środowiskowego/ pielęgniarki środowiskowej.
Wizyty psychologa/terapeuty środowiskowego odbywają się zwykle co 2 tygodnie, wizyty lekarskie co 1-2 miesiące. W sytuacjach istotnego nasilenia objawów realizowana jest wizyta w najbliższym możliwym terminie.

Zajmujemy się głównie leczenie pacjentów z rozpoznaniem:
– schizofrenii,
– zaburzeń schizoafektywnych,
– choroby afektywnej dwubiegunowej (maniakalno-depresyjnej) i choroby afektywnej jednobiegunowej (depresja nawracająca),
– innych psychoz urojeniowych i afektywnych.

Nie podejmujemy się opieki nad pacjentami:
– z niepełnosprawnością spowodowaną otępieniem (min. w chorobie Alzheimera);
– w aktywnej fazie uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze) – od osób uzależnionych wymagana jest abstynencja i jednoczesne leczenie w poradni uzależnień;
– z wysuwającym się na pierwszy plan problemem wynikającym z zaburzeń osobowości (impulsywność, zachowania agresywne, konflikty interpersonalne);
– w ostrej fazie kryzysu psychicznego, gdy nasilenie objawów wymaga pobytu w szpitalu;
– nie wyrażających zgody na leczenie farmakologiczne.

Objęcie opieką zespołu wymaga wstępnej konsultacji przez lekarza psychiatrę i terapeutę środowiskowego, podczas której określa się wzajemne zobowiązania („umowa”) opisujące warunki współpracy między pacjentem a zespołem. „Umowa” nie określa z góry czasu pozostawania pod opieką zespołu, jest on w zasadzie bezterminowy, lecz może być zmieniony za obopólną zgodą lub na życzenie pacjenta. W niektórych sytuacjach opisanych w regulaminie pacjent może być wypisany spod opieki MZLŚ.

Nie mamy możliwości aby zapewniać naszym pacjentom usług opieki społecznej – usług opiekuńczych, usług specjalistycznych. Pomagamy natomiast w uzyskaniu potrzebnego wsparcia poprzez współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej na Mokotowie.

Objęcie opieką zespołu wymaga wstępnej konsultacji i kwalifikacji, podczas której określa się warunki współpracy. Kontakt telefoniczny z zespołem dostępny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.
Pacjenci mogą być proszeni o zgodę na udział w badaniach naukowych.